15 May 2017

Tips for Export Rice

ส่งตัวอย่างข้าวสาร น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  • ต้องเดินพิธีการส่งออก

ส่งออกข้าวสารที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม

  • ต้องเดินพิธีการส่งออก
  • ต้องขอใบอนุญาติในการส่งออก จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์